M1412-Offset - 5.000đ

  • Mã sản phẩm:M1412-Offset
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 2 phần: Bao thư(đã dán sẵn) và thiệp xếp 3 lá.