M1417-Trắng Ép Đỏ - 6.000đ

  • Mã sản phẩm:M1417-Trắng Ép Đỏ
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 3 phần: Bao thư chính(chưa dán) , Lót đơn dầy 2 tờ và giấy bao quanh bao thư. Dây nơ ngoài bao thư chính và dây cột lót tính riêng khi khách có như cầu mua.