M1420-Trắng Hỷ - 4.300đ

  • Mã sản phẩm:M1420-Trắng Hỷ
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 3 phần: Bao thư(đã dán sẵn), Thiệp chính, Lót  đôi mỏng.