M1502-Trắng Xoắn - 4.000

  • Mã sản phẩm:DQ-1502-Trắng Xoắn
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 2 phần: Bao thư(đã dán sẵn) và tờ lót đôi dầy.