M1606-Giấy Kraft - 2.700

  • Mã sản phẩm:DQ-1606-Giấy Kraft
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 2 phần: Bao thư chính(chưa dán) và tờ lót đôi dầy.