M1716-Hồng - 2.300đ

  • Mã sản phẩm:DQ-1716-Hồng
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 2 phần: Bao thư chính(chưa dán)