M3D-07-Hồng sen - 2.300đ

  • Mã sản phẩm:M3D-07-Hồng sen
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 2 phần: Bao thư chính(chưa dán) và tờ lót đôi dầy.