Thiệp cưới DQKD102

  • Mã sản phẩm:
Thông tin chi tiết

Giấy Ford 180g, In 1 mặt không nền, Cán vân cát

=> Bộ lót gồm:

         * 1 tờ lót giấy khổ 11.7x17.4cm (Giấy Fo 230g, In 2 mặt, Cán vân cát)

         * 1 tờ lót giấy can khổ 11.7x17.4cm (Giấy can 180g, In 1 mặt không tràn lề)

         * Đóng mắt ngỗng tờ can dính vào tờ lót giấy