Thiệp cưới Passport (DQ-1818-Kem Đậm MT)

  • Mã sản phẩm:DQ-1818-Kem Đậm MT
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 4 phần: Bao thư (đã dán sẵn), thiệp chính, tờ lót báo, tờ lót mời.