Thiệp mời Pop-up dài (MPU-21-Dương lợt)

  • Mã sản phẩm:MPU-21-Dương lợt
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 3 phần: Bao thư(dán sẵn), Thiệp chính và tờ lót đôi dầy có pop up.