Thiệp mời Pop-up dài (MPU-24-Vàng nhũ)

  • Mã sản phẩm:MPU-24-Vàng nhũ
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 3 phần: Bao thư(dán sẵn), Thiệp chính và tờ lót đôi dầy có pop up.